Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REZERWACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Regulamin świadczenia usługi rezerwacji drogą elektroniczną usług świadczonych przez VR Rooms z wykorzystaniem serwisu internetowego www.vrrooms.pl obowiązuje od dnia 01.02.2017 roku do dnia jego odwołania lub zmiany przez VR Rooms

§1
DEFINICJE

Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług rezerwacji drogą elektroniczną”.

Strona internetowa – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www. vrrooms.pl , za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z rezerwacji drogą elektroniczną usług świadczonych przez VR Rooms.

Usługodawca – VR Rooms z siedzibą w Rudzie Śląskiej ( 41-710 ) ul. 1 Maja 282 B,  NIP: 641 183 72 28

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która jest użytkownikiem strony internetowej w celu korzystania z usług rezerwacji drogą elektroniczną świadczonych usług przez VR Rooms.

Usługa rezerwacji – usługa rezerwacji świadczona drogą elektroniczną na usługi świadczone przez VR Rooms za pośrednictwem strony internetowej www. vrrooms.pl

§2
Usługa rezerwacji

Usługodawca oferuje Usługobiorcom poprzez korzystanie ze strony internetowej www. vrrooms.pl  możliwość:

 1. zawierania umów drogą elektroniczną przedmiotem której jest dokonywanie rezerwacji drogą elektroniczną, obejmującej: termin, miejsce i rodzaj  usługi świadczonej przez Usługodawcę
 2. udostępnianie informacji na temat aktualnego harmonogramu usług i ich dostępności

Usługodawca oferuje również Usługobiorcom, posiadającym własne konto STEAM i licencje na uruchamiane programy, za wyjątkiem programów na które Usługodawca posiada licencje komercyjne – możliwość korzystania ze stanowisk VRRooms na potrzeby uruchamiania własnych gier.

§3
Warunki zawarcia i rozwiązania umowy

 1. Warunkiem dokonania przez Usługobiorcę rezerwacji terminu i rodzaju usługi za pośrednictwem strony internetowej www. vrrooms.pl jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz zapoznanie się z regulaminem określającym zasady i przeciwwskazania do korzystania z symulatorów i urządzeń wirtualnej rzeczywistości.
 2. Dokonanie pełnego, prawidłowo przeprowadzonego procesu rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej www. vrrooms.pl jest równoznaczne z zakupem usługi, a zapłacone wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.
 3. Dokonanie rezerwacji przez Usługobiorcę pociąga za sobą skutek braku możliwości skorzystania z tej samej rezerwacji ( to samo miejsce, czas i usługa ) przez innego Usługobiorcę – dlatego też, mając na uwadze uregulowanie zawarte w pkt 2 niniejszego paragrafu -  Usługodawca nakłania do świadomego dokonywania transakcji rezerwacji.
 4. Transakcje finansowe dokonywane są za pośrednictwem operatora płatności internetowych dotpay.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji usługi w przypadku odmowy akceptacji płatności zleconej przez Usługobiorcę przez systemy weryfikujące, bank oraz firmę rozliczającą transakcję.

§4
Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, spowodowane m.in.:

- działaniem siły wyższej,

- nagłymi awariami działania sieci teleinformatycznych, energetycznych, czy też sprzętu Usługodawcy

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania serwisów technicznych i aktualizacji strony internetowej i serwisów na niej dostępnych oraz dokonywania prac konserwacyjnych, których skutkiem może być czasowe ograniczenie możliwości korzystania ze strony internetowej.

§5
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę należy składać pisemnie na adres
 2. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę
 3. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie poinformowany w sposób, w jaki została złożona reklamacja – na adres korespondencyjny zamieszczony w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§6
Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca oświadcza, że wszelkie informacje przekazane drogą elektroniczną przez Usługobiorcę, w ramach świadczonej usługi rezerwacji, objętej przedmiotem niniejszego regulaminu – mają na celu wyłącznie przeprowadzenie transmisji i nie są przechowywane dłużej, niż jest to konieczne w zwykłych warunkach  dla zrealizowania usługi rezerwacji.
 2. Usługodawca oświadcza, że dane przekazane przez Usługobiorcę w ramach procesu dokonywania rezerwacji usługi drogą elektroniczną ograniczają się do niezbędnego minimum, mając na uwadze ochronę danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Zakres tych informacji nie pozwala na zidentyfikowanie konkretnej osoby.
 3. Usługodawca informuje, że  trakcie korzystania z usługi, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki „cookies”, których instalacja jest warunkiem korzystania z serwisów udostępnionych na stronie internetowej www. vrrooms.pl

§7
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany treści niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem, że do dokonanych transakcji rezerwacji, których usługa nie została jeszcze wykonana – obowiązuje treść regulaminu z dnia dokonania rezerwacji.

 


 

Niniejszy regulamin objęty jest prawem autorskim Kancelarii Prawno-Podatkowej „Sekret” z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione.

 

REGULAMIN VRROOMS

Określający zasady Centrum Rozrywkowego VR Rooms z siedzibą w Rudzie Śląskiej i przeciwwskazania do korzystania z symulatorów i urządzeń wirtualnej rzeczywistości.

Przez zakup biletu wstępu uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania, ponosząc pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikające z ich nierespektowania.

Każda osoba przebywająca w Centrum Rozrywkowym VR Rooms zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz instrukcji i zaleceń Obsługi VR Rooms.

 1. W celu zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa uczestników oraz w celu zapobiegania ewentualnym szkodom mogącym powstać w Centrum Rozrywkowym VR Rooms – na obiekcie zainstalowany jest monitoring wizyjny
  z możliwością rejestrującą.
 2. Każdy uczestnik VR Rooms poprzez obecność na terenie VR Rooms wyraża zgodę na nagrywanie swojej osoby ( wizerunku ) i swojego podopiecznego.
 3. Na terenie całego obiektu VR Rooms bezwzględnie zabronione jest:
 • palenie tytoniu i korzystanie z papierosów elektronicznych lub podobnych,
 • wnoszenie do obiektu, zażywanie oraz przebywanie pod wpływem narkotyków,  środków odurzających lub psychotropowych,
 • wnoszenie do obiektu alkoholu oraz przebywanie pod jego wpływem,
 • wnoszenie jakiejkolwiek broni i materiałów mogących zagrażać bezpieczeństwu,
 • wprowadzenie zwierząt,
 • spożywanie pożywienia niezakupionego od VR Rooms,
 • wstęp do pomieszczeń oznaczonych jako „służbowe”,
 • zachowanie mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i rzeczy

 

W przypadku wystąpienia okoliczności nie stosowania się przez osoby do powyższych zaleceń – Centrum Rozrywkowemu VR Rooms przysługuje prawo przerwania świadczonej usługi bez prawa dla użytkownika do zwrotu w jakiejkolwiek części zapłaty za świadczoną usługę.

W przypadku wystąpienia okoliczności zagrażających bezpieczeństwu -  Centrum Rozrywkowemu VR Rooms przysługuje również prawo żądania opuszczenia przez użytkownika  obiektu i wezwania Policji.

Przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z usług VR Rooms

Zaleca się, aby każda osoba przed skorzystaniem z usług VR Rooms  przeprowadziła odpowiednią konsultację z lekarzem w celu uniknięcia jakichkolwiek negatywnych skutków mogących wpłynąć na stan jego zdrowia.

Centrum Rozrywkowe VR Rooms przestrzega i odradza korzystania ze świadczonych przez siebie usług w przypadkach występowania m.in.: upośledzenia zmysłu równowagi i ruchu, zmęczenia, senności, problemów trawiennych, napięcia emocjonalnego lub niepokoju, migren, bólów głowy i ucha, schorzeń układu sercowego.

Przeciwwskazania wiekowe do korzystania z usług VR Rooms

Ze względów bezpieczeństwa korzystanie z urządzeń wirtualnej rzeczywistości i symulatorów możliwe jest przez osoby:

 • poniżej 13 roku życia – pod opieką i za zgodą rodzica/opiekuna prawnego

Dodatkowe wymagania i ograniczenia do korzystania z symulatorów – to ograniczenie wagowe i wzrostowe, a mianowicie przeciwwskazane jest dla osób poniżej 140 cm i powyżej 200 cm wzrostu oraz powyżej 120 kg wagi.

Przysługujące ulgi w zakupie biletów VR Rooms

1.    Prawo do zakupu i korzystania z biletów ulgowych, przysługuje:

a) dzieciom oraz młodzieży uczącej się – w wysokości pomniejszonej o 5zł.

b) osobom, korzystającym kolejny raz z usługi VR Rooms - w wysokości pomniejszonej o 5zł.

2. Warunkiem sprzedaży biletu ulgowego dla osób wymienionych w pkt 1 lit a) jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej.

3.Warunkiem sprzedaży biletu ulgowego dla osób wymienionych w pkt 1 lit b) jest okazanie i wydanie ważnego biletu sprzedaży z poprzedniej usługi.

Użytkownicy Centrum Rozrywkowego VR Rooms, poprzez swoją obecność w obiekcie VR Rooms -  wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku, zarejestrowanego na terenie obiektu - dla celów marketingowych działalności VR Rooms i KA-System.

 

Znajdziesz nas również na: